+13063729949 drewf@yahoo.com

韩国城南省当局修建

韩国城南省当局修建
华体会app下载-官网app下载 2022-05-08

 城南省是韩国九省中的此中一个 ,近来正在举行新的当局修建设计,设计从头构想了当局中央的功效 。

 设计包罗两种相对于的设计理念 :1.修建VS天然;2.当局VS市平易近。经由过程恍惚建成情况以及景不雅之间的界线,新修建将会吸引更多人在四周栖身。这个项目将会为城南省带来一座新的市平易近公园 。 H Associates以及Haeahn Architecture两个公司博得“城南省新当局修建设计角逐”的年夜奖 ,并卖力该项目的现实设计事情。而近来,这个项目还得到了2010年纽约美国修建师协会设计奖的奖项。评委嘉奖该项目已经经冲破了传统的当局修建的束厄局促,而且能促成当局以及市平易近、修建以及景不雅之间的瓜葛 。 1.修建VS天然 修建外不雅延绵升沉 ,与地平线平行 ,让人遐想到四周的山丘景不雅 。蜿蜒的绿色屋顶将多个修建连在一路,形成一个年夜型的户外区。项目园地地貌以及绿色轴线表现出修建的有机布局。 2.当局VS市平易近 当局办公区以及市平易近大众区连在一路,而修建的维护布局起到调解二者之间连通性的作用 。修建立面是由穿孔金属层构成。金属层穿孔的巨细按照后面室内项目的隐私水平而决议。如许 ,不仅修建立面的设计获得了富厚,并且修建之间的持续性也患上以增强 。

华体会app下载-官网app下载

【读音】:

 chéng nán shěng shì hán guó jiǔ shěng zhōng de cǐ zhōng yī gè ,jìn lái zhèng zài jǔ háng xīn de dāng jú xiū jiàn shè jì ,shè jì cóng tóu gòu xiǎng le dāng jú zhōng yāng de gōng xiào 。

 shè jì bāo luó liǎng zhǒng xiàng duì yú de shè jì lǐ niàn :1.xiū jiàn VStiān rán ;2.dāng jú VSshì píng yì jìn 。jīng yóu guò chéng huǎng hū jiàn chéng qíng kuàng yǐ jí jǐng bú yǎ zhī jiān de jiè xiàn ,xīn xiū jiàn jiāng huì xī yǐn gèng duō rén zài sì zhōu qī shēn 。zhè gè xiàng mù jiāng huì wéi chéng nán shěng dài lái yī zuò xīn de shì píng yì jìn gōng yuán 。 H Associatesyǐ jí Haeahn Architectureliǎng gè gōng sī bó dé “chéng nán shěng xīn dāng jú xiū jiàn shè jì jiǎo zhú ”de nián yè jiǎng ,bìng mài lì gāi xiàng mù de xiàn shí shè jì shì qíng 。ér jìn lái ,zhè gè xiàng mù hái dé dào le 2010nián niǔ yuē měi guó xiū jiàn shī xié huì shè jì jiǎng de jiǎng xiàng 。píng wěi jiā jiǎng gāi xiàng mù yǐ jīng jīng chōng pò le chuán tǒng de dāng jú xiū jiàn de shù è jú cù ,ér qiě néng cù chéng dāng jú yǐ jí shì píng yì jìn 、xiū jiàn yǐ jí jǐng bú yǎ zhī jiān de guā gě 。 1.xiū jiàn VStiān rán  xiū jiàn wài bú yǎ yán mián shēng chén ,yǔ dì píng xiàn píng háng ,ràng rén xiá xiǎng dào sì zhōu de shān qiū jǐng bú yǎ 。wān yán de lǜ sè wū dǐng jiāng duō gè xiū jiàn lián zài yī lù ,xíng chéng yī gè nián yè xíng de hù wài qū 。xiàng mù yuán dì dì mào yǐ jí lǜ sè zhóu xiàn biǎo xiàn chū xiū jiàn de yǒu jī bù jú 。 2.dāng jú VSshì píng yì jìn  dāng jú bàn gōng qū yǐ jí shì píng yì jìn dà zhòng qū lián zài yī lù ,ér xiū jiàn de wéi hù bù jú qǐ dào diào jiě èr zhě zhī jiān lián tōng xìng de zuò yòng 。xiū jiàn lì miàn shì yóu chuān kǒng jīn shǔ céng gòu chéng 。jīn shǔ céng chuān kǒng de jù xì àn zhào hòu miàn shì nèi xiàng mù de yǐn sī shuǐ píng ér jué yì 。rú xǔ ,bú jǐn xiū jiàn lì miàn de shè jì huò dé le fù hòu ,bìng qiě xiū jiàn zhī jiān de chí xù xìng yě huàn shàng yǐ zēng qiáng 。


上一篇:CEBRA:丹麦哥本哈根布鲁斯维基黉舍扩建 下一篇:Stanton Williams设计伦敦国王十字广场

评论