+13063729949 drewf@yahoo.com
方盛园

方盛园

fāng shèng yuán

金华小区

金华小区

jīn huá xiǎo qū

北合街45号院

北合街45号院

běi hé jiē 45hào yuàn

丰河苑西区A区

丰河苑西区A区

fēng hé yuàn xī qū Aqū

联强小区

联强小区

lián qiáng xiǎo qū

北城国际B区

北城国际B区

běi chéng guó jì Bqū

上起澜湾

上起澜湾

shàng qǐ lán wān

中山电子宿舍长青路57号

中山电子宿舍长青路57号

zhōng shān diàn zǐ xiǔ shě zhǎng qīng lù 57hào

钟强小区钟南路12号院

钟强小区钟南路12号院

zhōng qiáng xiǎo qū zhōng nán lù 12hào yuàn